Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ phí

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

  14:04:18 - 21/04/2014

  Quốc hội

   

   

  Luật số  17/1999/QH10

   

   

   

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 • Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ - Số: 68 /2010/TT-BTC

  Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ - Số: 68 /2010/TT-BTC

  14:04:01 - 21/04/2014

  B TÀI CHÍNH                          CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 68 /2010/TT-BTC                                             

     Hà Nội, ngày26  tháng4 năm 2010

 • Nghị định Số : 19/2000 - về thi hành Luật Đất đai

  Nghị định Số : 19/2000 - về thi hành Luật Đất đai

  14:04:18 - 21/04/2014

  Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất

 • Pháp lệnh của ủy ban thường vụ Quốc Hội số 14/2004 đối với người có thu nhập cao

  Pháp lệnh của ủy ban thường vụ Quốc Hội số 14/2004 đối với người có thu nhập cao

  14:04:36 - 21/04/2014

   

   

   

  <p center;"="">  PHÁP LỆNH

  CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 14/2004/PL-UBTVQH11 NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2004 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO

 • Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất 1994

  Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất 1994

  14:04:00 - 21/04/2014

   

  <p center;"="">  LUẬT THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  Để tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, khuyến khích sử dụng đất có hiệu quả, bảo đảm công bằng về nghĩa vụ nộp thuế và động viên vào ngân sách Nhà nước một phần thu nhập của người sử dụng đất khi chuyển quyền sử dụng đất;

  Căn cứ vào Điều 80 và Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

  Căn cứ vào các điều 3, 73 và 79 của Luật đất đai;

  Luật này quy định về thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Quảng cáo