Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần Minh Thành An